Skip Navigation
 

Statut

Tekst jednolity – uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Rady Fundacji z dnia 8 maja 2007 r.

STATUT Fundacji Centrum Promocji Miast w Warszawie


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Fundacja pod nazwą Centrum Promocji Miast, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: - Hoang Dong Quang, - Grzegorza Andrzeja Rogólskiego, - Grzegorza Mączyńskiego, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym przed Januszem Rudnickim, notariuszem w Warszawie, w jego Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej nr 55/73 lokal 33, działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2
Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Czas trwania fundacji jest nieograniczony.

§ 4
Właściwym ministrem ze względu na cel Fundacji jest Minister do spraw gospodarki.

§ 5
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 6
1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 7
Fundacja może używać pieczęci z napisem „Fundacja Centrum Promocji Miast”.

§ 8
Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.


2. CELE I ZASADY DZIAŁANIA

§ 9
Fundacja realizuje następujące cele:
1. przyczynianie się do rozwoju turystyki, 2. organizowanie działań i współdziałanie w przedsięwzięciach zapewniających materialne warunki rozwoju gospodarki turystycznej oraz jej doskonalenie, 3. podnoszenie poziomu i kultury obsługi turystów, 4. promocja Polski w Europie i na świecie, 5. promocja miast i regionów Polski w kraju, Europie i na świecie, 6. promocja lokalnej oraz krajowej kultury i sztuki, 7. aktywizacja potencjału lokalnych i regionalnych rynków turystycznych, 8. promocja i wspieranie przedsięwzięć o charakterze ekologicznym przyczyniających się do rozwoju turystyki oraz wzrostu atrakcyjności regionu, 9. podejmowanie działań w celu przyciągania do miast lub regionów inwestorów krajowych i zagranicznych, 10. promocja oraz wspieranie przedsięwzięć służących podnoszeniu: lokalnej, regionalnej, krajowej atrakcyjności inwestycyjnej. 11. ochrona zabytków, pomników przyrody lub innych miejsc o szczególnych walorach architektonicznych lub krajobrazowych mających znaczenie dla turystyki. 12. organizowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach przyczyniających się do zwiększenia jakości i poziomu współpracy instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych z inwestorami i przedsiębiorcami działającymi na lokalnym, krajowym lub europejskim rynku. 13. organizowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu popularyzację wiedzy z zakresu obowiązujących regulacji prawnych oraz ważnych zagadnień gospodarczych.

§ 10
Fundacja realizuje cele statutowe w szczególności przez:
1. informowanie o lokalnych, regionalnych, krajowych walorach turystycznych lub gospodarczych, 2. organizowanie konkursów, akcji promocyjnych, targów, wystaw oraz innych przedsięwzięć mających na celu przyciąganie inwestorów krajowych i zagranicznych, 3. organizowanie konkursów, akcji promocyjnych, wystaw, targów oraz innych przedsięwzięć mających na celu promocję miast, regionów, Polski w kraju i za granicą, 4. uczestniczenie w przygotowywaniu projektów aktów normatywnych dotyczących spraw objętych celami Fundacji, 5. dokonywanie analiz i ocen wdrażania oraz funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących działalności gospodarczej w dziedzinach będących celami Fundacji, 6. organizowanie, współdziałanie oraz popieranie rozwoju kształcenia zawodowego, wspieranie nauki zawodu w zakładach pracy oraz inspirowanie i organizowanie dokształcania zawodowego w dziedzinach będących celami Fundacji, w szczególności w turystyce, 7. delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych lub samorządowych, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo – opiniodawczych w sprawach turystyki, ekologii, inwestycji gospodarczych, promocji miast i regionów, 8. inicjowanie badań rynku w zakresie dziedzin objętych celami Fundacji, 9. opracowywanie ekspertyz i opinii dotyczących dziedzin objętych celami Fundacji, 10. przygotowywanie lub prowadzenie punktów informacyjnych lub promocyjnych w dziedzinach objętych celami Fundacji, 11. przygotowywanie lub prowadzenie kampanii promocyjnych w dziedzinach objętych celami Fundacji, 12. informowanie o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego w dziedzinach objętych celami Fundacji, 13. prowadzanie działalności promocyjnej, informacyjnej oraz doradczej w zakresie w wspierania pozyskiwania, korzystania i ewaluacji środków strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych funduszy przeznaczonych na rozwój dziedzin objętych celami Fundacji, 14. podejmowanie działalności gospodarczej na zasadach określonych ogólnie obowiązującymi przepisami.
§ 11
1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, a także jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie zbieżnym z celami statutowymi Fundacji.
2. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych – na zasadach określonych w stosownych przepisach.


3. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 12
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3500 (słownie: trzy tysiące pięćset) złotych wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1500 (słownie: tysiąc pięćset) złotych.

§ 13
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 14
Dochody Fundacji pochodzą z:
1. darowizn, spadków i zapisów, 2. dotacji i subwencji osób prawnych, 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 4. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych, 5. dywidend i zysków z akcji i udziałów, 6. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, 7. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

§ 15
Fundacja może ubiegać się oraz korzystać ze wsparcia pochodzącego ze środków funduszy strukturalnych, pomocy regionalnej lub innych funduszy przeznaczonych na rozwój dziedzin objętych celami Fundacji na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

§ 16
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 17
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 18
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny (jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 1.000 (słownie: jednego tysiąca) złotych lub – gdy idzie o osoby zagraniczne – 1000 (słownie: jednego tysiąca) EURO, uzyskują tytuł „Mecenasa Fundacji”, jeżeli wyrażą takie życzenie.

§ 19
Tytuł „Mecenasa Fundacji” ma charakter osobisty, niepodzielny i niezbywalny.


3. ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA

§ 20
Organami Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji, 2. Rada Fundacji
Zarząd Fundacji
§ 21
1. Zarząd Fundacji składa się z Członków w liczbie od 1 do 4 w tym Prezesa.
2. Członkowie i Prezes są powoływani w drodze uchwały na czas nieoznaczony przez Radę Fundacji.
3. Liczbę Członków i skład pierwszego Zarządu wskazują Fundatorzy.
4. Rada Fundacji określa liczbę Członków Zarządu.
5. Fundator może zostać Członkiem Zarządu.
6. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, powoływany i odwoływany w drodze uchwały przez Radę Fundacji spośród Członków Zarządu.
7. Prezes może wyznaczyć jednego lub dwóch Wiceprezesów spośród Członków Zarządu.
8. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania w drodze uchwały przez Radę Fundacji, rezygnacji lub śmierci Członka Zarządu.
9. Odwołanie Członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje w szczególności w razie: a) nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu, b) istotnego naruszenia postanowień Statutu, c) niewypełnienia obowiązków Członka Zarządu przez okres dłuższy niż rok, d) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji Członka Zarządu, e) ograniczenia lub pozbawienia zdolności do czynności prawnych.

§ 22
1. Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Fundacji.
2. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje honorowo lub odpłatnie. Zasady wynagradzania Członków Zarządu określa Rada Fundacji.
3. W celu zapewnienia sprawnej obsługi organów Fundacji, Prezes Zarządu może utworzyć Biuro Fundacji.
4. Zadania i Regulamin Biura Fundacji określa Prezes Zarządu.


§ 23
Zarząd Fundacji:
1. reprezentuje ją na zewnątrz, 2. kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo – gospodarczej, 3. opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania, 4. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji, 5. sprawuje zarząd jej majątkiem, 6. przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy, 7. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji, 8. podejmuje decyzję o utworzeniu oddziałów, zakładów, filii oraz przygotowuje lub zatwierdza ich regulaminy organizacyjne, 9. występuje do Rady Fundacji z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, przystąpienia do spółek lub fundacji, połączenia oraz likwidacji fundacji, 10. powołuje i odwołuje kierowników oddziałów, zakładów, filii.

§ 24 Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 25
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek Członka Zarządu lub na wniosek Rady Fundacji, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.
2. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeśli wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad.
3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu.
4. Członek Rady Fundacji, nie będący jednocześnie Członkiem Zarządu, ma prawo udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
5. Rada Fundacji ma prawo wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie przez Zarząd określonych spraw.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.
7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, oddanych w obecności nie mniej niż połowy Członków Zarządu, w tym Prezesa lub upoważnionego przez niego Wiceprezesa. W przypadku równej liczny głosów oddanych decydujący jest głos Prezesa Zarządu lub upoważnionego przez niego Wiceprezesa.
8. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół.

Sposób Reprezentacji
§ 26
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu albo dwóch Członków Zarządu łącznie.
2. Zarząd może w drodze uchwały ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania.

Rada Fundacji
§ 27

1. Radę Fundacji tworzą Fundatorzy oraz osoby dokooptowane.
2. Członek Rady Fundacji zostaje odwołany z Rady Fundacji na czas pełnienia funkcji Członka Zarządu.
3. Fundator w chwili zakończenia pełnienia funkcji Członka Zarządu zostaje przyjęty z powrotem do Rady Fundacji ze wszystkimi prawami przysługującymi pozostałym Fundatorom.
4. Rada Fundacji może przyjąć w drodze uchwały do swego grona „Mecenasów Fundacji”, którzy mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Rady Fundacji z głosem doradczym.
5. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach nie rzadziej niż co 3 miesiące.
6. Rada Fundacji ma prawo kooptacji nowych Członków większością co najmniej 3/4 głosów liczonych z ogólnej liczby Członków Rady.
7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci Członka Rady.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.

§ 28
1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
2. W razie powołania Członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją –osoba taka zostaje odwołana z Rady Fundacji, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
3. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje honorowo lub odpłatnie. Członkowie Rady Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach Rady lub uzyskiwać zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w związku z udziałem w pracach tego organu. Wysokość wynagrodzenia dla Członków Rady Fundacji ustalają Fundatorzy jednogłośną uchwałą.


§ 29
Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
1. ustalenie i zmiana Statutu Fundacji, 2. określenie liczby Członków Zarządu, 3. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, 4. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu 5. określenie zasad wynagradzania Członków Zarządu, 6. decydowanie o przystąpieniu do spółek lub fundacji albo o połączeniu Fundacji z inną fundacją, 7. decydowanie o przystąpieniu Fundacji do zrzeszeń i innych organizacji o celach zgodnych z celami Fundacji, 8. występowanie z wnioskiem do Prezesa Zarządu w sprawie zwołania posiedzenia Zarządu, 9. uchwalenie regulaminu pracy Rady Fundacji, 10. uchwalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do rozdziału zgromadzonych środków, 11. wskazanie likwidatora Fundacji, 12. wskazanie celu statutowego, na który zostanie przekazany majątek pozostały po likwidacji Fundacji, 13. propagowanie celów, dla których Fundacja została ustanowiona, 14. ustalanie głównych kierunków działania Fundacji i kontrola ich realizacji, 15. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów opracowanych przez Zarząd Fundacji, 16. wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Radę Fundacji i Zarząd, 17. wskazywanie Zarządowi priorytetów w bieżącej działalności Fundacji, 18. okresowa kontrola wydatków i budżetu Fundacji.

§ 30
1. Rada Fundacji wybiera Przewodniczącego spośród Członków Rady.
2. Rada Fundacji może wybrać Wiceprzewodniczącego lub dwóch Wiceprzewodniczących spośród pozostałych Członków Rady.

§ 31
1. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady.
2. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane na wniosek co najmniej dwóch Członków Rady Fundacji, Zarządu lub Fundatora.
3. Posiedzenie prowadzi Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący.
4. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności nie mniej niż połowy Członków Rady, w tym Przewodniczącego Rady lub upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego Rady. Każdy Członek Rady Fundacji ma jeden głos a w przypadku równej liczby głosów oddanych decyduje głos Przewodniczącego Rady lub upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego Rady.
5. Z posiedzeń Rady Fundacji sporządzany jest protokół.
6. Posiedzenia Rady Fundacji mogą także być realizowane za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. Rada Fundacji może podejmować uchwały w trybie obiegowym.
8. Uchwała Rady Fundacji jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o terminie, miejscu i trybie posiedzenia, względnie treści projektu uchwały podejmowanej w trybie obiegowym.
9. W posiedzeniach Rady Fundacji mają prawo uczestniczyć zaproszeni Członkowie Zarządu oraz inne zaproszone przez Przewodniczącego Rady osoby.

§ 32
Rada Fundacji działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.

§ 33
Członkowie Rady Fundacji mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.


4. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 34
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie:
1. działalności wydawniczej, 2. działalności poligraficznej 3. reprodukcji zapisanych nośników informacji, 4. sprzedaży hurtowej żywności, napojów i tytoniu, 5. sprzedaży hurtowej artykułów użytku domowego i osobistego, 6. sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach , 7. sprzedaży detalicznej żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach, 8. sprzedaży detalicznej pozostałej nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach, 9. handlu detalicznego prowadzonego poza siecią sklepową, 10. barów, 11. hoteli, 12. obiektów noclegowych turystyki i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, pozostałych, 13. transportu lądowego pozostałego, 14. działalności związanej z turystyką, 15. obsługi nieruchomości na własny rachunek, 16. wynajmu nieruchomości na własny rachunek, 17. obsługi nieruchomości świadczonej na zlecenie, 18. wynajmu samochodów osobowych, 19. wynajmu pozostałych środków transportu lądowego, 20. działalności w zakresie oprogramowania, 21. przetwarzania danych, 22. działalności związanej z bazami danych, 23. działalności związanej z informatyką, pozostałej, 24. prac badawczo rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, 25. prac badawczo rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, 26. działalności prawniczej, 27. badań rynku i opinii publicznej, 28. doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 29. działalności w zakresie architektury i inżynierii, 30. reklamy, 31. rekrutacji i udostępniania pracowników, 32. działalności centrów telefonicznych (call center), 33. działalności związanej z organizacją targów i wystaw, 34. działalności komercyjnej pozostałej, gdzie indziej nie sklasyfikowanej, 35. kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałych form kształcenia, 36. nauki języków obcych, 37. działalności organizacji komercyjnych, pracodawców i profesjonalnych, 38. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 39. działalności związanej z filmem i przemysłem video, 40. działalności artystycznej i rozrywkowej pozostałej, 41. ochrony zabytków, 42. działalności związanej ze sportem.

§ 35
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.
2. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje nią Zarząd.
3. Zakłady są wyodrębnione na zasadach samofinansowania, wedle posiadanych przez nie środków własnych.
4. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.
5. Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji.

§ 36
1. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów określa regulamin zakładu, przygotowany lub zatwierdzony przez Zarząd.
2. Kierownik zakładu jednoosobowy kieruje zakładem, ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji.
§ 37
Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenie pracowników poszczególnych zakładów.

§ 38
Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej:
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowywanych planów. Działalność gospodarcza powinna zapewnić zwrot poniesionych nakładów, a dochód z niej przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej. 3. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umarzaniu według obowiązujących zasad. 4. Ceny wyrobów i usług stosowane w działalności gospodarczej są uzgadniane z odbiorcami na zasadach cen umownych – stosownie do obowiązujących przepisów.


§ 39
Zabronione jest:
1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji oraz Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ”osobami bliskimi”, 2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji lub Rady Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków Rady Fundacji oraz Zarządu Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji, 4. zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji oraz Zarządu Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Zmiana Statutu
§ 40
1. Statut Fundacji może być zmieniony. Zmiana Statutu może dotyczyć zmian celów Fundacji.
2. Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu fundacji podejmuje Rada Fundacji większością 2/3 głosów z ogólnej liczby Członków Rady na swój wniosek lub wniosek Zarządu Fundacji.

Postanowienia końcowe
§ 41
Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 42
Decyzję o połączeniu podejmuje w drodze uchwały Rada Fundacji większością 2/3 głosów z ogólnej liczby Członków Rady na swój wniosek lub wniosek Zarządu Fundacji.


§ 43
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje w drodze uchwały Rada Fundacji większością 2/3 głosów z ogólnej liczby Członków Rady na swój wniosek lub wniosek Zarządu Fundacji.
3. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator wskazany przez Radę Fundacji.
4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji może być przekazany na cele społecznie i gospodarczo użyteczne, w szczególności na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

§ 44
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.
 
 
« powrót|drukuj