Skip Navigation
 

Projekty

Kolorowa Warszawa - Rozwój poprzez Integrację

PROJEKT „KOLOROWA WARSZAWA"

Ważnym elementem w działalności Fundacji Centrum Promocji Miast są projekty mające na celu:

- Podnoszenie poziomu tolerancji i akceptacji społecznej dla cudzoziemców w Polsce.

- Wpieranie procesu asymilacji i adaptacji kulturowej w stosunku do cudzoziemców zamieszkałych w Polsce.

- Tworzenie warunków do lepszego poznania, zrozumienia i poszanowania dla odmiennych kultur oraz obyczajów (w odniesieniu zarówno do cudzoziemców, jak również Polaków).

Podstawą naszej pracy jest przekonanie, że realizacja powyższych celów jest niezbędna dla prawidłowego, harmonijnego rozwoju miast i całych regionów. Dotyczy to przede wszystkim takich ośrodków jak Warszawa, których dynamizm gospodarczy przyciąga coraz więcej ludności. Efekty odpowiedniej edukacji, wspierania postawy tolerancji i asymilacji mają ogromne znaczenie w perspektywie długoterminowym.

Projekt „Kolorowa Warszawa” jest realizowany w obrębie stolicy i okolic. Działania są skierowane do dwóch grup docelowych:

- Społeczeństwo polskie (w zakresie edukacji, podnoszenia poziomu tolerancji i akceptacji dla cudzoziemców w Polsce). Planujemy zorganizować społeczną kampanię, promującą Warszawę jako miejsca przyjaznego dla ludzi z różnych nacji, propagującą postawy tolerancji i wzajemnego zrozumienia. Projekt jest nakierowany na uświadomienie społeczeństwu, iż cudzoziemcy osiedlający się w danym kraju mogą stanowić wartość dodatnią dla gospodarki, nauki, kultury i społecznej kreatywności.

- Cudzoziemcy (w zakresie edukacji, wspieranie procesu asymilacji i adaptacji kulturowej). Działania skupione są na społecznościach azjatyckich w Polsce (Wietnamczycy i Chińczycy) - ze względu na bariery językowe i znaczące różnice kulturowe, wymagają one wyspecjalizowanej pomocy w procesie adaptacyjnym. Celem projektu jest także stworzenie wizerunku Polski i Warszawy jako miejsca przyjaznego dla rozwoju przedsiębiorczości, wymiany kulturowej i życia codziennego. Środki działania naszej Fundacji to przede wszystkim edukacja w zakresie języka, kultury, prawa i historii polskiej, a także szerzenie wiedzy z zakresu obiektów wypoczynkowych i turystycznych w Polsce.

W ramach projektu „Kolorowa Warszawa”:

- Przygotowujemy cykl warsztatów i szkoleń dla Wietnamczyków i Chińczyków w Polsce pt. „ Praca i życie w Polsce”. Celem projektu jest przełamanie barier kulturowych, stanowiących istotne utrudnienia komunikacyjne i adaptacyjne. Program jest przeznaczony dla osób zamieszkałych w Polsce od 1 do 2 lat, a także dla cudzoziemców przebywających w Polsce nie dłużej niż 1 rok. Uczestnicy projektu nabędą wiedzę z zakresu kultury polskiej (m.in. normy, wartości, stereotypy, znaczenie niewerbalnych zachowań, życie w polskim otoczeniu). Na warsztatach zostaną również przekazane zasady adaptacji kulturowej w sferze zawodowym i prywatnym. Prowadzącymi warsztaty będą profesjonalni trenerzy specjalizujący się w zagadnieniach międzykulturowych. Projekt w trakcie realizacji.

- Przygotowujemy dwa portale internetowe o Polsce w języku wietnamskim www.balan.pl (profil ogólny) i www.kinhdoanh.eu (profil biznesowy). Portale internetowe będą źródłem wiedzy Wietnamczyków o Polsce – m.in. w zakresie gospodarki, prawa, turystyki, kultury, historii, polityki i życia codziennego. Na portalach będą również codzienne artykuły opisujące aktualne, najważniejsze wydarzenia w Polsce. Założeniem projektu jest wspieranie procesu adaptacyjnego i asymilacyjnego cudzoziemców poprzez kompleksową działalność informacyjną. Projekt w trakcie realizacji.

- Przygotowaliśmy i wydaliśmy broszurkę w języku wietnamskim „Rzeczpospolita Polska” (z podstawowymi informacjami o Polsce – historia, ludność, podział terytorialny i ustrój państwa, gospodarka, opis wybranych miast, ośrodki naukowe, walory turystyczne, życie codzienne, założenie i prowadzenie działalności gospodarczej, kuchnia polska itd.). Broszurka była bezpłatnie rozdysponowana kupcom w Wólce Kosowskiej.

- Przygotowaliśmy jednodniowy program turystyczny po Warszawie, przeprowadziliśmy prezentację (podstawowe informacje o historii Polski i Warszawy, przegląd przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce) dla zorganizowanej grupy 45 wietnamskich przedsiębiorców zainteresowanych inwestycjami w Polsce (lipiec 2007).

- Wsparliśmy od strony promocyjnej polsko-wietnamską inicjatywę teatralną "Przypowieść miejska czyli szczypta stołecznego Orientu" (organizator - Stowarzyszenia Terra Incognita, październik 2007).